عنوان درس

نوبت


سوال


پاسخ

ریاضی (3)

خردادریاضی (3)

شهریورریاضی (3)

دیزمین شناسی

خردادزمین شناسی

شهریورزمین شناسی

دیزیست شناسی و آزمایشگاه (2)

خردادزیست شناسی و آزمایشگاه (2)

شهریورزیست شناسی و آزمایشگاه (2)

دیفیزیک (3) و آزمایشگاه

خردادفیزیک (3) و آزمایشگاه

شهریورفیزیک (3) و آزمایشگاه

دیشیمی (3) و آزمایشگاه

خردادشیمی (3) و آزمایشگاه

شهریورشیمی (3) و آزمایشگاه

دی