عنوان درس

نوبت

سوال

پاسخ

حسابان

خرداد

حسابان

شهریور

حسابان

دی

جبر و احتمال

خرداد

جبر و احتمال

شهریور

جبر و احتمال

دی

هندسه

خرداد

هندسه

شهریور

هندسه

دی

فیزیک (3) و آزمایشگاه

خرداد

فیزیک (3) و آزمایشگاه

شهریور

فیزیک (3) و آزمایشگاه

دی

شیمی (3) و آزمایشگاه

خرداد

شیمی (3) و آزمایشگاه

شهریور

شیمی (3) و آزمایشگاه

دی