برای تاثیر سوابق تحصیلی در نمره کل نهایی داوطلبان در ابتدا نمره کل سوابق تحصیلی داوطلبان در زیر گروه مربوطه محاسبه می شود.
نحوه تعیین نمره به این شکل است که نمره تراز هر درس عمومی موثر دیپلم ضربدر ضرایب مربوطه شده و یک عدد به دست می آید.
سپس همه اعداد مربوط به دروس عمومی با هم جمع می شود.
به همین صورت نمرات تراز دروس اختصاصی هم محاسبه می گردد و یک عدد برای این دروس به دست می‌آید.
حالا عدد مربوط به دروس عمومی با سه برابر عدد مربوط به دروس اختصاصی جمع می شود.
نتیجه اگر بر سه برابر مجموع ضرایب دروس اختصاصی موثر دیپلم و مجموعه ضرایب دروس عمومی موثر دیپلم تقسیم می شود و نمره کل سوابق تحصیلی داوطلبان در زیرگروه به دست می آید.
نمره کل نهایی از حاصل جمع یک چهارم نمره کل سوابق تحصیلی و سه چهارم نمره کل آزمون به دست می‌آید.
داوطلبان کنکور سراسری برای دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی کنکور خود باید به سایت dipcode.medu.ir مراجعه نمایند.

چه کسانی شامل دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم پیش دانشگاهی نمی شوند
۱) فارغ التحصیلان قبل از سال ۸۴
۲) فارغ التحصیلان شاخه فنی حرفه ای و کاردانش و فارغ التحصیلان غیر رشته های نظری مانند دانش سراهای تربیت معلم
۳) دیپلمه های تطبیقی مدارس غیر ایرانی خارج از کشور
۴) فارغ التحصیلان نظام ترمی واحدی قدیم آموزش متوسطه