عنوان درس

نوبت

سوال

پاسخ

آرایه های ادبی

خرداد

آرایه های ادبی

شهریور

آرایه های ادبی

دی

ادبیات فارسی تخصصی

خرداد

ادبیات فارسی تخصصی

شهریور

ادبیات فارسی تخصصی

دی

زبان فارسی تخصصی

خرداد

زبان فارسی تخصصی

شهریور

زبان فارسی تخصصی

دی

عربی (3)

خرداد

عربی (3)

شهریور

عربی (3)

دی

تاریخ ایران و جهان (2)

خرداد

تاریخ ایران و جهان (2)

شهریور

تاریخ ایران و جهان (2)

دی

جامعه شناسی (2)

خرداد

جامعه شناسی (2)

شهریور

جامعه شناسی (2)

دی

جغرافیا (2)

خرداد

جغرافیا (2)

شهریور

جغرافیا (2)

دی

ریاضی

خرداد

ریاضی

شهریور

ریاضی

دی

فلسفه و منطق

خرداد

فلسفه و منطق

شهریور

فلسفه و منطق

دی